ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : รักษาดินแดน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   รักษาดินแดน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-6
จำนวนที่รับ :   110
ครูที่ปรึกษา :    นางแหลมทอง ชินรัตน์, นางปัทมาวดี พันธะไชย,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)