ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   (EP) ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    Zheng Cong, ,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)