ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : (EP) ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   (EP) ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวนวรัตน์ ปาลา, ,
ตัวชี้วัด :
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)