ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณิตคิดสนุก
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณิตคิดสนุก [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   3
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นายวิชัย ศุภคุณภิญโญ, ,
ตัวชี้วัด : 1. พัฒนากระบวนการคิด คำนวณ การแก้ปัญหา การใช้เหตุผล 2. พัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ สืบเสาะหาความรู้ 3. พัฒนาเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)