ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : พลเมืองดีวิถีพอเพียง
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   พลเมืองดีวิถีพอเพียง [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   60
ครูที่ปรึกษา :    นางพิศวาท ศรีสะอาด, นางรัชนี จันทรา, นางเนตรนภา อุดมศักดิ์
ตัวชี้วัด : 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิธีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีเจตคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตตามวิถีแบบเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนให้เป็นพลเมืองที่ดี
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)