ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ชีววิทยากับชีวิต
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ชีววิทยากับชีวิต [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางธนพร สนามพล, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตน 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัมนาความรู้ทางด้านชีววิทยา บูรณาการกับการใช้ชีวิต 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ชีวิต และกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 4. เพื่อให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่น และเกิดความสามัคคีในการทำงาน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)