ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : มาเจริญภาวนากันเถอะ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   มาเจริญภาวนากันเถอะ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวพรพิมล หลักคำ, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักความสำคัญของจิต 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการเจริญภาวนาเพื่อให้จิตใจเกิดความสงบ 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 4. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)