ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : อนุรักษ์เพลงคุณธรรม
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   อนุรักษ์เพลงคุณธรรม [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางโศรญา สารบรรณ, นางสาววรวาส หาญอาษา,
ตัวชี้วัด : 1. พัฒนาความรู้ ความสามารถด้านความคิด วิเคราะห์เพื่อให้เกิดทักษะ 2. มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 4. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)