ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : กิจกรรมพัฒนาอาชีพ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   กิจกรรมพัฒนาอาชีพ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   80
ครูที่ปรึกษา :    นางจงกลนี ชัยศิริ, นางอุษณียวรรณ เพ็ชรโยธา, นางสิริรัตน์ สำราญจิตร
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถและทักษะด้านอาชีพ 2. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน 3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)