ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : เทคนิคการถ่ายภาพ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   เทคนิคการถ่ายภาพ [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวลลิตา ราชวงษ์, นายศุภณัฐ รัตนแสง,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการถ่ายภาพที่ถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การถ่ายภาพเพื่อปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 4. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถฝึกสมาธิสภาพอารมณ์ให้เด็กได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)