ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Take it easy
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   Take it easy [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   3
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางยูนิส กุลคำแสง, นางอากาศรัศมี จุลเหลา,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ 2. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยิธีการที่หลากหลาย 3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)