ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : หมากกระดาน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   หมากกระดาน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-3
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นายสมศักดิ์ บรรณาลัย, ,
ตัวชี้วัด : 1. ฝีกทักษะกระบวนด้านการคิด วิเคราะห์ และการพยากรณ์ 2. ฝึกทักษะการทำงานกลุ่มและระบบทีม รวมถึงความสามัคคีของหมู่คณะ 3. เป็นการผ่อนคลายให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. ให้นักเรียนรู้จักวางแผน จัดการแผน เลี่ยงโลก IT ชั่วขณะ
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)