ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ภาษาอังกฤษ ม. 2
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ภาษาอังกฤษ ม. 2 [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางเสงี่ยม สุวรรณศรี, ,
ตัวชี้วัด : 1. มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 2. ใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆและแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 3. ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 4. สามารถถ่ายทอดความคิด และวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)