ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Math - GSP
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   Math - GSP [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นายปรัชญา รุ่งศรี, ,
ตัวชี้วัด : 1. เรียนรู้การใช้โปรแกรม GSP 2. นำGSP ไปแก้โจทร์คณิตศาสตร์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)