ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณิตคิดเร็ว
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณิตคิดเร็ว [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสุดารัตน์ หมายประโคน, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และการสังเกต 2. เพทาอฝึกสมาธิในการทำงาน 3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะความด้านคณิตศาสตร์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)