ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Math For Fun
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   Math For Fun [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นายสมชาย มูลมั่งมี, นางสาวชมพูนุช ทิพนัส,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้รักเรียนสามารถคิดริเริมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากคณิตศาสตร์ได้ 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณ 3. เพื่อให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์ กับศาสตร์อื่นๆได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)