ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : เกมส์คณิตศาสตร์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   เกมส์คณิตศาสตร์ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-3
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางศุภลักษณ์ เวียงสิมา, นางสาวศันสนีย์ มุสิกวัน,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อเพิ่มทักษะในการคิดคำนวณ 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 3. เพื่อฝึกทักษะการคิดเร็วโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาตร์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)