ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : STEM CLUB
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   STEM CLUB [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสการินทร์ เศรษฐากา, นายอดุลย์เดช ศรีพิลา,
ตัวชี้วัด : 1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ ตลอดจนการคิดชั้นสูง 2. บูรณาการการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)