ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : เศษผ้าพารวย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   เศษผ้าพารวย [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสมาน ศุภคุณภิญโญ, นางสาวพัชนี สุริยพันธุ์,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า 2. เพื่อสร้างรายได้และฝึกอาชีพให้กับนักเรียน 3. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้เศษวัสดุเหลือใช้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)