ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ดนตรีไทย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ดนตรีไทย [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   10
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวชฎากาญจน์ รักการ, นางกุสุมา ธุรีจันทร์,
ตัวชี้วัด : 1. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้รักษ์ความเป็นไทย 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า เกิดความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย 3. อนุรักษ์ สืบสาน ดนตรีไทยให้เป็นมรดกวัฒนธรรมไทยสืบไป
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)