ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ครอสติส
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ครอสติส [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางศรีสะอาด มังคะวัฒน์, ,
ตัวชี้วัด : 1. ศึกษาความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของงานครอสติส 2. การเรียนรู้ทักษะขบวนการทำงาน 3. ฝึกความอดทน ระเบียบวินัยในการทำงาน 4. แนวทางโครงการเข้าสุ่อาชีพ
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)