ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : รอบรู้สังคม
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   รอบรู้สังคม [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางวรรณา ประชานันท์, ,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข่าวสารเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย วัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ได้ 2. เตรียมตัวเข้าร่วมแข่งขันความรูทางวิชาการ 3. นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)