ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ภาษาพาสนุก
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ภาษาพาสนุก [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-3
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางกมลภัทร ประเทพา, ,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด 2. ได้เรียนรู้คำศัพท์ 3. ได้พัฒนาตนเอง ได้รับความเพลิดเพลิน นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)