ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : To be number one
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   To be number one [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   80
ครูที่ปรึกษา :    นางพิมพลักษณ์ ไสยสุภีย์, นางบุญชนก ศรีสารคาม,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 2. เพื่อรณรงค์และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้นักเรียนและบุคคลให้ทราบถึงภัยของยาเสพติด
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)