ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ฟิสิกส์หรรษา
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ฟิสิกส์หรรษา [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางฐิติกานต์ เค้ามาก, ,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ 3. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)