ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ห้องเรียนสีเขียว
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ห้องเรียนสีเขียว [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   60
ครูที่ปรึกษา :    นางสุรางค์ ซ้ายสนาม, นางอรนุช สุวรรณโท, นางพิกุล แผนสุพัด
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้ความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานแก่นักเรียนแกนนำ 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกวิธี 3. นักเรียนสามารถเป้นแกนนำในการประหยัดพลังานไฟฟ้าในโรงเรียน สามารถแนะนำผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อเป็นการขยายผลความรู้การประหยัดพลังงานสู่ชุมชน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)