ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คิดเลขเร็ว
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คิดเลขเร็ว [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางรุ่งทิพย์ ทองอินทร์, นางสุกัญญา ปรีชา,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนมีทักษะในการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ 2. นักเรียนทีทัศนคติที่ดีในรายวิชาคณิตศาสตร์ 3. นักเรียนสามารถนำทักษะการคิดคำนวณไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)