ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณิตคิดจ๊วดจ๊าด
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณิตคิดจ๊วดจ๊าด [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-3
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวนุชนาฏ กิจจาวิเศษ, นางสาวธันวาพร ดีพลงาม,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียน 2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 3. เพื่อส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 4. เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)