ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ฟิสิกส์สัปประยุทธ์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ฟิสิกส์สัปประยุทธ์ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวยุภาภรณ์ เจริญเขต, นายปริทัศน์ พิชิตมาร,
ตัวชี้วัด : 1. ฝึกทักษะการสืบค้นทั้งการสืบค้นจากเอกสาร และการทดลอง 2. ฝึกการนำเสนอ โต้วาที อย่างมีเหตุผล 3. ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)