ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ติวเข้มนิติศาสตร์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ติวเข้มนิติศาสตร์ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นายกุศล ศิริวุฒิ, ,
ตัวชี้วัด : 1. ให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกฏหมายไทย 2. เพื่อเตรียมนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามกฏหมาย
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)