ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ดนตรีสากล
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ดนตรีสากล [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   42
ครูที่ปรึกษา :    นางวชิราภรณ์ เฉลิมแสน, นายนพดล เทียมเมืองแพน, นายอดิเทพ บุรีมาตร์ นายศราวุธ อำนาเรือง
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านดนตรีสากล 2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)