ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : โปงลางออนซอนสตรีศึกษา
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   โปงลางออนซอนสตรีศึกษา [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   10
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวมัทนา วิไลลักษณ์, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีพื้นบ้าน 2. เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)