ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   80
ครูที่ปรึกษา :    นายสุพจน์ จัตุโพธิ์, นางธันยพร จุ่นหัวโทน นางขวัญสุดา วิเชียรศรี นายทิวานนท์ อุดคำ นายพิทักษ์ ปรักมาศ, นายกชิรวิทย์ ลครพล นางสาวภัทรา บุญวิเศษ
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขในการออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา 2. ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาได้แสดงออกอย่างเต็มที่ 3. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีน้ำใจนักกีฬา 4. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมทำงานเป็นหมู่คณะ อย่างมีระบบและเคารพสิทธิของผู้อื่น
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)