ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Fashionista
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   Fashionista [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวสามาวดี ตรีกุล, นายประหยัด ปรินทอง, Bernard Altez,Fern C.Tangentc, John Vincent Castro
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทางด้านแฟชั่น 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถแต่งตัวได้ถูกกาลเทศะ
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)