ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : สวดมนต์แปลอังกฤษ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   สวดมนต์แปลอังกฤษ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางรัชฎาพร สู่สุข, นางสาวพิมพ์ชนก หชัยกุล, นางสาวแคทลียา สามิบัติ
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ฝึกฝนการสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ 2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มั่นคง 3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้กล้าหาญทางด้านจริยธรรม และสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ รวมทั้งมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)