ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-3
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางศิริวรรณ โลหะวุธ, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมไทย 2. เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย 3. เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้งทางกาย วาจา ใจ 4. นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษณ์วัฒนธรรมไทย
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)