ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คัดลายมือ สื่อภาษาไทย
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คัดลายมือ สื่อภาษาไทย [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นายสมศักดิ์ ปานเพชร, นางพูนทรัพย์ ชาปะวัง,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนสามารถคัดลายมือภาษาไทยได้ถูกต้องสวยงาม 2. นักเรียนสามารถคัดเลขไทยได้ถูกต้องสวยงาม 3. นักเรียนมีทักษะการคัดลายมือภาษาไทยได้ตามกฏเกณฑ์และเวลาที่กำหนด
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)