ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : กวีศิลป์ กวินสาร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   กวีศิลป์ กวินสาร [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นายนิพนธ์ พลเยี่ยม, นางภรณี โสดาทิพย์,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการแต่งคำประพันธ์ 2. ฝึกนักเรียนแต่คำประพันธ์ประเภทต่างๆ 3. เพื่อสามารถเข้าร่วมแข่งขัน,ประกวดต่างๆได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)