ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ดวลวาทะ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ดวลวาทะ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางศุภชาดา ฌานทิพยดำรง, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อฝึกให้ผู้พูดดวลวาทะได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาเสนอในการดวลวาทะ 2. เพื่อฝึกให้ผู้พูดดวลวาทะได้ใช้ไหวพริบ ปฏิภาณ เชาว์ปัญญาหรือตอบโต้ในการพูดดวลวาทะ
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)