ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Amazing Sudoku
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   Amazing Sudoku [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   60
ครูที่ปรึกษา :    นางอรวรรณ ภูกลาง, นายกิตติพร จิตรมาศ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลและการสังเกตซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ 2. เพื่อฝึกสมาธิในการทำงาน 3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีทักษะความสามารถด้านเกม Sudoku
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)