ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : กราฟฟิก 2 D
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   กราฟฟิก 2 D [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   60
ครูที่ปรึกษา :    นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์, นายวิชยะ บุญยะโพธิ์, นายนพดล กาญจนกุล
ตัวชี้วัด : 1. ศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม 2 D ตามความนิยม 2. ศึกษาการออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม 2 D 3. ทำความรู้เกี่ยวกับ 2 D มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)