ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : ศิลป์สร้างสรรค์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   ศิลป์สร้างสรรค์ [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางจิตสุดา อาวรณ์, นายขวัญชัย สุวรรณ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์ 2. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางทัศนศิลป์ 3. เพื่อให้นักเรียนได้นำความสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวัน 4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและรำความรู้ความสามารถนำไปศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)