ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : Let ' s sing
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   Let ' s sing [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวกมลวรรณ ปาณีนิจ, นางฐิติรัตน์ พูลลาภ,
ตัวชี้วัด : 1.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาและกล้าแสดงออก 2.เพื่อให้นักเรียนได้นำภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 3. เพื่อให้นักเรียนรู้คำศัพท์ ประโยค Proverb เพิ่มเติม
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)