ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : นาฏศิลป์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   นาฏศิลป์ [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   1-5
จำนวนที่รับ :   35
ครูที่ปรึกษา :    นางอัญชัญ ศรีกรินทร์, นางอินทิรา พัฒนเศษฐดิลก,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ 2. เพื่อให้นักเรียนกได้แสดงออกอย่างภาคภูมิใจ 3. เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ของชาติ 4. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและนำไปเพือเป็นแนวทางการศึกษาต่อไปในขั้นอุดมศึกษา
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)