ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : คณิตศิลป์
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   คณิตศิลป์ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   60
ครูที่ปรึกษา :    นางอนงค์ บัวพันธ์, นางศศิวิมล เอี่ยมแบน, นางสุนทรี ศรีเลณวัติ
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ 2. เพื่อให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)