ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : โมเลกุล Cute Cute
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   โมเลกุล Cute Cute [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวพรชนก มีสำโรง, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในระดับโมเลกุลมากขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ในการเรียน 4. เพื่อสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาเคมี
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)