ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : อาเซียน
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   อาเซียน [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-3
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางสุปราณี หอมไกล, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อาเซียน 2. เพื่อให้นักเรียนสร้างสรรพัฒนาสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนได้มาอย่างดีเยี่ยม 3. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ในกรอบ อาเซียน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)