ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : มหัศจรรย์แดนมังกร
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   มหัศจรรย์แดนมังกร [เต็ม]
ชั้นที่เปิดรับ :   4-5
จำนวนที่รับ :   40
ครูที่ปรึกษา :    นางสาวกาญจนา บุญทวี, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน วัฒนธรรมจีนต่างๆ 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)