ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-5
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางณิชาพัฒน์ วิมลสถิตพงษ์, ,
ตัวชี้วัด : 1. นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ 2. นักเรียนสามารถปลูกและดูแลต้นไม้ที่ปลูกได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)