ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ : รักษ์ขยะ
   รายละเอียดเกี่ยวกับชุมนุม
ชื่อชุมนุม :   รักษ์ขยะ [ว่าง]
ชั้นที่เปิดรับ :   2-3
จำนวนที่รับ :   20
ครูที่ปรึกษา :    นางกิตติมา ธรรมราษฏร์, ,
ตัวชี้วัด : 1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดโดยการทิ้งขยะให้เป็นที่ 2. ต้องการให้นักเรียนที่สนใจชุมนุมแยกขยะเป็น และช่วยรณรงค์ในการทิ้งขยะให้ตรงประเภท 3. เพื่อให้มีความรู้เรื่องการแยกขยะ การรีไซเคิลขยะ สามารถนำไปต่อยอดได้
powered by ครูสิทธิชัย ทิพย์สิงห์ > : มีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ คุณครูสุภชัย เหลืองณัฐรัตน์ [0813208116] ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (อาคาร 8)